Czym jest coaching?

Coaching jest metodą szkoleniową polegającą na odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości i potencjału. Realizowany jest za pomocą narzędzi psychologicznych i ma służyć pomaganiu osobom lub organizacjom w przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efektów działania.

Czym jest coaching?

Istotą szkolenia jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i doradztwo w wyborze właściwej drogi do osiągnięcia celów. W coachingu diagnozuje się zarówno stan obecny, jak i stan pożądany, a następnie ustala, czy jest on naprawdę pożądany. Następnie coach stara się znaleźć w kliencie zasoby, które służyć mogą osiągnięciu zamierzonego stanu. Coach nigdy nie występuje w roli autorytetu, ale stanowi wsparcie i doradztwo w samorozwoju. Obszarem pracy nie jest wiedza, ale postawy i motywacja.

Gdzie się go stosuje?

Istnieją różne obszary w których coaching jest stosowany. Do najczęstszych należą: coaching zawodowy- wspierający rozwój w ramach konkretnej profesji, coaching zespołu- ma na celu rozwój potencjału grupy, life-coaching- służący poprawie funkcjonowania sfery osobistej i coaching sportowy- zorientowany na rozwój zawodników sportowych.

1000rad.pl